Bokusei
Touha
Koukaboku
Shouenboku
Akanegumo
Suzuka
Kikusai
Kembimugen
Chaboku
Baikaboku
@@@@etc

Sumi ink/ Suzuri(sumi ink stone)

black / brownish black

Seiryutai
Seiun
Rikyu
Soutai
Hitotsukame
Suibokugayousumi
Chouyou
Ranshatai
Seihin
Rin
@@@@@@etc

bluish black
Back to MENU
Back to TOP

suzuri (sumi ink stone)
@square / naturally@each size
@(Amahata / Ogatsu Akama)

sumi ink bottle
@Suminosei NO.9/ 11 / 31
@Kasen
@Kotsugakibokuju
@@@@@@@@@@@@etc